عکس: کشش سطحی آب

کشش سطحی آب بسیار بالا است. یعنی نیروی بین مولکول‌های سطح آب بسیار زیاد است. بنابراین وقتی که قطره‌ی آب روی سطحی قرار بگیرد، شکل کروی خود را حفظ میکند. زیرا آب تمایل دارد که کمترین سطح مقطع را ایجاد کند تا کمترین نیروی کشش سطحی را داشته‌باشد. به همین دلیل وقتی که آب را روی سطحی مانند سکه میریزیم تا جایی که بتواند روی آن می‌ماند و روی زمین نمی‌ریزد و چنین شکلی را ایجاد میکند که شبیه عدسی نیز میباشد.