عکس: لانه زنبور الکتریکی

وقتی دو الکترود مثبت و منفی با اختلاف پتانسیل زیادی در حدود ۱۰ KV در کنار یکدیگر قرار می گیرند، بین آن دو خطوط میدان الکتریکی ایجاد می شود. حال اگر مساحت یکی از الکترود ها کم باشد( چگالی بار در آن زیاد باشد) خطوط میدان مانند شکل زیر می شوند.

حال اگر بین این دو الکترود ولتاژ بالا مایعی مثل روغن، پارافین و… بگذاریم، ذرات این مایع به صورت دو قطبی در می آیند و یکدیگر را دفع می کنند (و به دلیل گرانروی زیاد، از هم جدا می شوند)، و الگوی زیبایی به جای می گذارند.

برای مشاهده عکس های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.