عکس: اثر فرکتالی جوهر

ارسال شده از: خشایار ابراهیمی ، علی عزیزی نقش، مهدی توتکار

تولید اشکال فرکتالی ( خود متشابه ) با الگو برداری از طبیعت همچون صاعقه ؛ به منظور مطالعه ی این پدیده های طبیعی صورت میگیرد.
عکس بالا نتیجه ی تشکلیل فرکتال در اثر پخش شدن جوهر خود نویس بر روی لعاب سفالگری است ؛ که پس بررسی پارامتر های مختلف از جمله گرانروی دو مایع مورد آزمایش به نتیجه رسیده است.
انرژِی یونش بین ملکول های این دو مایع و و خاصیت هم چسبی کم جوهر باعث میشود تا جوهر در شیار های روی لعاب پخش شده و این شکل فرکتالی را به وجود بیاورد.