عکس: الگوهای خطوط مغاطیس

میدان های مغناطیسی، خطوطی فرضی هستند که در اطراف یک منبع مغناطیس مثل آهنربا ایجاد می شوند. آنچه که جذب آهنربا می شود، در واقع روی این خطوط قرار می گیرد.

براده های آهنِ، و هر ذره ای که جذب آهنربا می شود، می تواند این الگوی این خطوط را برای ما آشکار و نمایان کند.

در ادامه مطلب عکس هایی از این الگو ها که با براده آهن آشکار سازی شده، قابل مشاهده می باشد.

همچنین دور شدن براده ها از یک دیگر به دلیل تبدیل هریک از آنان به یک آهنربای موقت و دافعه بین آنان است.

ادامه عکس ها در ادامه مطلب…