آرشیو

cc_DSCF2525_16x9

تأثیر پذیرى از علم کوانتوم در آینه‌های LIGO آن‌را کار‌آمد‌ترین آشکارساز تشعشعات گرانشی می‌کند.